Skip to main content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

A. Onder “deelnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan alle natuurlijke personen die bij de reservering/boeking zijn opgegeven en deelnemen aan de activiteiten.
B. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere ouder/vertegenwoordiger van de deelnemer.
C. Onder “NBSS” wordt in deze voorwaarden verstaan, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NBSS B.V., vermeld onder kvk nummer 71407200 in het handelsregister.
D. Onder “de overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht aan NBSS tot het organiseren en verzorgen van sportkampen en sportactiviteiten, alsmede alle activiteiten die hier in de breedste zin des woord mee verband houden. Daarnaast ook elke vorm van dienstverlening door NBSS met betrekking tot hetgeen door haar met opdrachtgever is overeengekomen middels de bevestiging van het aanmeldformulier.
E. Onder “activiteiten” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere activiteit die door NBSS wordt aangeboden.
F. Onder “offerte” wordt in deze voorwaarden verstaan ieder aanbod op de website of brochures.
G. Onder “de overeengekomen prijs” wordt verstaan, de totale kosten van deelname aan een activiteit inclusief deelnamebedrag, boekingskosten, verzekeringen en andere overeengekomen toevoegingen.
H. Onder “werkdag” wordt in deze voorwaarden verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van de activiteit erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag, weekenddag of anderszins niet individuele vrije dag.
I. Onder “het aanmeldformulier” wordt in deze voorwaarden verstaan het online formulier op de website van NBSS waarop de opdrachtgever de deelnemer aanmeldt onder aanvaarding van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en reserveringen door NBSS.
B. De opdrachtgever die namens of ten behoeve van derden een overeenkomst aangaat is aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
C. Indien een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling waarnaar verwezen wordt, in strijd is met toepasselijke wetten of verdragen, overheid, opdrachten of vereisten waarvan niet bij overeenkomst tussen partijen mag worden afgeweken, is betreffende bepaling nietig. De nietigheid van de desbetreffende bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
D. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
E. NBSS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. NBSS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A. Alle offertes, prijsopgaven en tarieven- en prijslijsten via de brochures of website van NBSS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een offerte c.q. prijsopgave en dergelijke een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft NBSS het recht om het aanbod te herroepen. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave en dergelijke.
B. Afbeeldingen en specificaties van de door NBSS in brochures, websites, catalogi, circulaires, folders, advertenties of anderszins aangeboden evenementen zijn voor NBSS slechts vrijblijvend en niet bindend, echter hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen NBSS te bieden heeft.
C. De overeenkomst, wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen en/of uitbreidingen komen eerst tot stand via een bevestiging van het aanmeldformulier door NBSS, niet zijnde een bevestiging van de ontvangst van het aanmeldformulier. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
D. Elke overeenkomst dan wel opdrachtbevestiging wordt aangegaan onder  de opschortende voorwaarde dat NBSS tijdige en adequaat invulling kan geven aan de benodigde faciliteiten c.q. personele invulling. Uiterlijk 6 werkdagen uur voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening door NBSS zal adequaat kenbaar worden gemaakt of zulks het geval is dan wel uitgeweken dient te worden naar een alternatieve datum of tijdstip.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

A. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever wijziging daarvan verzoeken met inachtneming van artikel 3. Tot een maand voor het plaatsvinden van de activiteiten zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk per e-mail door NBSS worden bevestigd.
B. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde deelneemsom conform de regeling van artikel 8 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Tot één maand voor aanvang van de activiteit worden geen wijzigingskosten berekend. Bij wijzigingen binnen een maand voor aanvang van de activiteit worden wijzigingskosten (van € 25,-) per boeking berekend.
C. Over een wijzigingsverzoek van opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de opdrachtgever onverwijld worden meegedeeld. Bij het uitblijven van een reactie van de opdrachtgever op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
D. Vanaf 5 werkdagen voor de dag van aanvang van de activiteit zal wijziging van de overeenkomst in het algemeen niet mogelijk zijn, tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen.
E. Indien er sprake is van een wijziging van de overeenkomst ten tijde van of aan het einde van de activiteit, waaronder begrepen een verlenging van de activiteit, dient de opdrachtgever direct over te gaan tot betaling van de kosten die hieraan verbonden zijn.
F. Volgens het algemene herroepingsrecht voor consumenten kan de consument een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Dit geldt echter niet voor vrijetijdsbesteding en daarom voor een sportkamp van NBSS. Wij geven echter uit coulance de consumenten van NBSS 24 uur bedenktijd om terug te komen op een boeking. Na 24 uur na inschrijving zijn de algemene voorwaarden van NBSS weer van kracht. Het herroepingsrecht is nog altijd mogelijk, er is één uitzondering. Het herroepingsrecht vervalt 72 uur voor aanvang van een activiteit. Het dus is niet mogelijk om binnen de tijdsduur van 72 uur voor aanvang van een activiteit gebruik te maken van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN DOOR NBSS

A. NBSS heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
B. Er is sprake van gewichtige omstandigheden wanneer NBSS niet verder geacht kan worden gebonden te zijn aan de overeenkomst en dit in redelijkheid niet van NBSS kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer/opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.
C. NBSS mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, door opdrachtgever onverwijld medegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
D. Indien na aanvang van de activiteit een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of NBSS bemerkt dat zij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt NBSS zoveel mogelijk voor passende, alternatieve regelingen met het oog op de continuering van de activiteit.
E. Indien niet tijdig de gehele deelneemsom is voldaan, heeft NBSS het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de activiteit de deelneemsom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten. NBSS zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
F. De opdrachtgever heeft het recht een verhoging van de som als bedoeld in de vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de opdrachtgever de verhoging afwijst, heeft NBSS het recht de overeenkomst op te zeggen. NBSS moet – op straffe van verval – binnen zeven werkdagen na ontvangst door de opdrachtgever van de mededeling van de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de opdrachtgever recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.
G. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
H. Na tijdige betaling van de gehele deelneemsom van de activiteit zal NBSS gedurende het tijdvak vanaf acht weken voor de dag van vertrek of de dag van het plaatsvinden van de activiteit de deelneemsom of de prijs van de activiteit niet wijzigen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN DEELNEMERS/OPDRACHTGEVER

A. De opdrachtgever is verplicht het aanmeldformulier volledig en naar waarheid (voorzien van alle relevante informatie) in te vullen, fouten of gebreken komen voor rekening van de opdrachtgever.
B. Onder relevante informatie van de deelnemer wordt verstaan dusdanige informatie die de uitvoering van de opdracht door NBSS kunnen beïnvloeden of bemoeilijken, medische complicaties, gedragsstoornissen in de breedste zin, allergieën, intoleranties, strafrechtelijke veroordelingen of HALT-trajecten, drugs- en/of alcoholgebruik en/of (ex)-verslavingen. Het staat NBSS vrij deze informatie zelf te beoordelen op relevantie en op basis van deze informatie te besluiten dat zij de opdracht niet kan aanvaarden. Deze informatie zijn namelijk onder meer van invloed op de capaciteiten en kwaliteiten van de begeleiders.
C. Wanneer de opdrachtgever of deelnemer zich niet houdt aan de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, de overige huishoud regels, veiligheidsvoorschriften en hygiënevoorschriften van NBSS, is NBSS gerechtigd de activiteit te weigeren of te beëindigen, zonder restitutie van de overeengekomen prijs.
D. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door NBSS aangeboden activiteit worden verlangd (medische essenties). NBSS zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
E. Medische essenties behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van NBSS.
F. NBSS heeft het recht voor medische essenties de volgende kosten in rekening te brengen:
i. Aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten;
ii. Communicatiekosten;
iii. Eventuele, door de bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
G. Indien NBSS bereid is andere essenties in behandeling te nemen heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
i. De aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 50,00 per boeking
ii. Communicatiekosten;
iii. Eventuele, door de bij uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
H. Ook andere essenties behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van NBSS. Zodat NBSS kan beoordelen of de aangeboden activiteit geschikt is en zij de juiste mensen kunnen inzetten.
I. De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van NBSS ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
J. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door NBSS van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
K. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien er voor zover de gevolgen van hinder of last van de deelnemer (hen) kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer(s) niet kan worden toegerekend, wordt hem (hen) restitutie van de deelneemsom of een gedeelte daarvan verleend.
L. De Opdrachtgever/de deelnemer(s) zijn verplicht om zorg te dragen voor geldige (reis)documenten en (reis)papieren.
M. De Opdrachtgever/ de deelnemer(s) is (zijn) verplicht om een passende reisverzekering af te sluiten wanneer de activiteit buiten Nederland plaats vindt.
N. De opdrachtgever van de deelnemer dient bij aanvang van de activiteit op tijd te komen en gedurende de activiteit ten alle tijden bereikbaar te zijn voor eventuele calamiteiten en dient de deelnemer ten alle tijden op te kunnen (laten) halen.
O. De voertaal gedurende de activiteit is Nederlands. De deelnemer dient in ieder geval Nederlands of Engels te verstaan.
P. NBSS gaat ervan uit dat iedere deelnemer zich houdt aan de geldende normen en waarden zoals in het dagelijks leven ook gelden. Bij het overtreden van de regels wordt er door NBSS besloten wat de consequenties hiervan zijn. Deze consequenties zijn voor rekening en risico van deelnemer en opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – OVEREENGEKOMEN PRIJS

A. De overeengekomen prijs geldt per deelnemer en wordt bij het totstandkoming van de overeenkomst verhoogd met de boekingskosten die jaarlijks worden vastgesteld en vermeld in het aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij wijzigingen komen de wijzigingskosten bij de deelnamesom.
B. De deelneemsom bevat de diensten en voorzieningen zoals in de opdrachtbevestiging van het aanmeldformulier zijn vermeld.
C. De deelneemsom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze NBSS bekend waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, dan wel ten tijde van het in druk geven van de publicatie waarin de deelneemsom staat vermeld.

ARTIKEL 8 – BETALING

A. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit dient de overeengekomen prijs in het bezit te zijn van NBSS.
B. Indien opdrachtgever een factuur ontvangt (betaalkeuze overboeking), dient het daarop vermelde bedrag (de deelnamesom) binnen twee weken te worden voldaan.
C. De mogelijkheid bestaat om de deelneemsom voor de activiteit in gelijke termijnen te voldoen. Indien opdrachtgever zulks wenst dient hij dit op het boekingsformulier kenbaar te maken.
D. In het geval van betaling in gelijke termijnen, dienen door opdrachtgever gewenste afspraken kenbaar gemaakt te worden op het inschrijfformulier en ter acceptatie schriftelijk per e-mail te worden bevestigd door NBSS.
E. Indien binnen een maand voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven, bestaat er geen mogelijkheid tot gespreide betaling.
F. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt namens NBSS schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. NBSS heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
G. NBSS zal geen restitutie verlenen indien de activiteit voortijdig wordt beëindigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – IN-DE-PLAATSSTELLING

A. Tijdig voor de aanvang van de activiteit kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. Het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen voor de aanvang van de activiteit ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. De voorwaarde van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
B. De opdrachtgever, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover NBSS voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de te betalen som, de jaarlijks vastgestelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 10 – ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER OF DEELNEMER

A. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast eventuele reservering- en boekingskosten, ook annuleringskosten verschuldigd. Annulering dient schriftelijk bevestigd te worden.
B. Bij annulering;
i. Meer dan 60 werkdagen voor de ingangsdatum van de activiteit, 25% van de overeengekomen prijs;
ii. Binnen 60 tot 20 werkdagen voor de ingangsdatum van de activiteit, 50% van de overeengekomen prijs;
iii. Binnen 20 tot 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de activiteit, 75% van de overeengekomen prijs;
iv. Binnen 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de activiteit, 100% van de overeengekomen prijs;
C. De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de totale deelnamesom, dan wel de totale kosten van de activiteit niet overschrijden.
D. Het in dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing indien een activiteit is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per onderdeel.
E. Een annulering door de deelnemer/opdrachtgever wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 11 – OPZEGGING DOOR NBSS

A. NBSS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal voor de betreffende activiteit. In dat geval zal NBSS een alternatief aanbieden. Indien er sprake is van een goedkoper alternatief zal gedeeltelijke restitutie plaatsvinden. Bij geen alternatief zal de overeengekomen prijs worden teruggestort aan opdrachtgever.
B. NBSS zal de deelnemer en opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

A. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5, 11, 13, 14 en 15 is NBSS verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever of deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mocht hebben.
B. Alle bij de reservering of boeking opgegeven personen zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
C. Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen NBSS en twee of meer opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
D. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is NBSS verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de persoon of instantie van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat de tekortkoming:
i. In de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever/deelnemer; of
ii. In de uitvoering van de overeenkomst niet kan worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die bij de levering van de in de overeenkomst begrepen diensten is betrokken; of
iii. In de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die NBSS of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
iv. In de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
E. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer en terroristische dreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, stakingen, apparatuur schade, stremming of staking van vervoer, overstroming, extreme weersinvloeden, uitsluitingen, sabotage, stakingen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnenland als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van NBSS kan worden gevergd.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID NBSS

A. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. NBSS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door een deelnemer, behoudens het hierna bepaalde.
B. Wanneer NBSS op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor door de opdrachtgever of deelnemer geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldend recht.
C. NBSS aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan wanneer een de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 6.
D. NBSS aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
E. NBSS aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal voor materiaal dat in gebruik is gegeven.
F. NBSS aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van bagage en andere eigendommen van deelnemers.
G. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van NBSS voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van opdrachtgever of deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de overeengekomen prijs, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van NBSS. In dat geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door NBSS gesloten verzekering aanspraak geeft.
H. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van NBSS gelden ook ten behoeve van werknemers van NBSS en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet zulks uitsluit.
I. NBSS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol en/of drugs hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit.

ARTIKEL 14 — ACHTERGEBLEVEN/VERLOREN VOORWERPEN

Gevonden, achtergebleven en verloren voorwerpen die zijn blijven liggen op locatie, worden centraal verzameld op het kantooradres van NBSS. De gevonden voorwerpen kunnen tot 15 werkdagen na afloop van de activiteit worden opgehaald.

ARTIKEL 15 – PRIVACY STATEMENT

A. NBSS hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.
B. Persoonlijke gegevens worden bewaard volgens richtlijnen en wettelijke verplichtingen van de overheid tot het bewaren van gegevens.
C. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld;
a. Naam deelnemer
b. Naam opdrachtgever
c. Geslacht deelnemer
d. Geboortedatum deelnemer – juiste verzekering
e. Adres opdrachtgever en deelnemer – correspondentie per post over de overeenkomst en toekomstige activiteiten
f. E-mailadres opdrachtgever – correspondentie per post over de overeenkomst en toekomstige activiteiten
g. Telefoonnummer opdrachtgever – noodgevallen tijdens de uitvoering van activiteiten
h. IBAN Nummer – automatische incasso
i. Dieetwensen – voor de juiste invulling van eetmogelijkheden tijdens activiteiten
j. Medicijnen – voor de juiste uitvoering van activiteiten en begeleiding daarbij
k. Allergieën – voor de juiste uitvoering van activiteiten en begeleiding daarbij
l. Laatste doktersbezoek – voor de juiste uitvoering van activiteiten en begeleiding daarbij
D. NBSS behoudt zich het recht voor om foto’s en beeldmateriaal te maken, te verwerken en te publiceren tijdens activiteiten en daarbuiten. De gemaakte foto’s en het beeldmateriaal zijn eigendom van NBSS. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft deelnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming tot het maken, verwerken en publiceren van foto’s en beeldmateriaal.
E. NBSS behoudt zich het recht om de foto’s en het beeldmateriaal te publiceren zonder recht op vergoeding voor anderen.
F. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken indien de deelnemer bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s of ieder ander beeldmateriaal waar deelnemer herkenbaar op staat.
G. Persoonsgegevens worden bewaard ter goede uitvoering van activiteiten en om eventuele vragen en aansprakelijkheden in de toekomst te kunnen onderbouwen.
H. NBSS houdt zich met het verwerken van alle persoonsgegevens aan de eisen vanuit de wet AVG.
I. NBSS deelt persoonsgegevens met leveranciers en betrokken partijen ter goede uitvoering van de kampen.

ARTIKEL 16 — RENTE- EN INCASSOKOSTEN

A. De opdrachtgever of deelnemer die niet tijdig aan een geldende verplichting jegens NBSS heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke minimale rente met een opslag van 1% over iedere maand of een gedeelte van een maand van de vertraging.
B. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 40,00, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, als onbillijk te beschouwen is.

ARTIKEL 17 — KLACHTEN

A. Klachten met betrekking tot de door NBSS georganiseerde en uitgevoerde activiteiten dienen zo snel mogelijk, doch binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit schriftelijk per post of e-mail bij NBSS te worden ingediend.
B. Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de factu(u)r(en) niet op.

ARTIKEL 18 — TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

A. Op alle door NBSS te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering buiten Nederland plaatsvindt, zijn het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.
B. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel op gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen ter keuze van NBSS worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van NBSS dan wel de woonplaats van opdrachtgever. Dit laat onverlet dat NBSS met opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van een branche gerelateerde geschillencommissie.

NBSS B.V.
Zuidereind 5
3741 LG Baarn
035 30 30 035
contact@nbss.nl
www.nbss.nl

0
    0
    Jouw aanmeldingen
    Jouw lijst is leegGa terug naar aanmelden